OFERTA PROJEKTY REALIZACJE REKOMENDACJE Moduły CIEKAWOSTKI FINANSOWANIE KONTAKT
zamów katalog
zapytaj specjalistę od budynków socjalnych zadzwoń 502 317 273 lub napisz do nas

Finansowanie

Istnieje kilka sposobów pozyskania dofinansowania na budynki socjalne. Poniżej przedstawiamy kilka ze znanych nam dróg uzyskania części lub całości środków na ten cel.

1) PFRON

Jeśli w budynku socjalnym będą mieszkać osoby o orzeczonej niepełnosprawności, to można ze środków Państwowego Funduszu Rodzin i Osób Niepełnosprawnych otrzymać pomoc na dostosowanie mieszkania?

Tak, o tego rodzaju pomoc w postaci dofinansowania można się ubiegać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – tam pobiera się także wnioski o dofinansowanie. Także urząd może wystąpić w takiej sprawie do tej właśnie jednostki w imieniu lokatorów.


Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/pl/najczesciej-zadawane-p/inne/1036,Pomocfinansowanadostosowaniemieszkania.html

2) BGK - program wsparcia budownictwa socjalnego

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił specjalny program skierowany do Inwestorów samorządowych.

Celem rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego jest zwiększenie zasobu lokali oraz pomieszczeń służących zaspokajaniu potrzeb osób najuboższych.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi BGK.

Do zadań BGK należy:

 

Uprawnione podmioty

O bezzwrotną dotację mogą ubiegać się:

Gminy – podstawowe jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 1 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Związki międzygminne - związki międzygminne, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Związki międzygminne tworzone są przez Gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.

Powiaty – jednostki samorządu terytorialnego II stopnia, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.).

Organizacje pożytku publicznego - podmioty, którym przysługuje status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

 

Przeznaczenie środków

Bezzwrotna dotacja może zostać udzielona na utworzenie:

lokali socjalnych – są to lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, których powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie, z jednoczesnym uwzględnieniem wyposażenia, o którym mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r.;

mieszkań chronionych – są to mieszkania przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także cudzoziemców. Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki (art. 53 ustawy o pomocy społecznej);

lokali komunalnych – są to lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiące lokali socjalnych lub mieszkań chronionych;

noclegowni – są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym;

domów dla bezdomnych - są to budynki lub wyodrębnione części budynków przeznaczone do udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym.

 

W ramach programu finansowane mogą być następujące przedsięwzięcia:

 • budowa budynku w tym rozbudowa lub nadbudowa (na nieruchomości stanowiącej własność inwestora lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym)*,
 • remont lub przebudowa budynku lub części takiego budynku (będącego własnością inwestora i przeznaczonego na pobyt ludzi)*,
 • zmiana sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku (będącego własnością inwestora)*, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy,
 • kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego,
 • kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego połączone z ich remontem,
 • pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS).

* przedsięwzięcie mające na celu utworzenie mieszkań chronionych może być realizowane w przypadku powiatów albo organizacji pożytku publicznego także na nieruchomości stanowiącej własność powiatu, organizacji pożytku publicznego, gminy lub Skarbu Państwa; przedsięwzięcie mające na celu utworzenie noclegowni lub domów dla bezdomnych może być realizowane na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego.

 

Wysokość wsparcia

Przedsięwzięcie

Lokale socjalneMieszkania chronioneNoclegownie i domy dla bezdomnychLokale komunalne

Inwestor

 

Rodzaj przedsięwzięcia

gminagmina, powiat,gmina, związek międzygminny, organizacje pożytku publicznegogmina
budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku

30%30%140%30%
remont lub przebudowa budynku lub jego części

40%40%150%40%
zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części

40%40%150%40%
kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

30%30%1 30%
kupno + remont lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego

30%30%1 30%
Lokale mieszkalne realizowane   przez TBS


budowa, w tym rozbudowa lub nadbudowa budynku40%240%2 40%
remont lub przebudowa50%250%2 50%
zmiana sposobu użytkowania50%250%2 50%

1 także organizacje pożytku publicznego
2 także związek międzygminny

 

Rodzaje kosztów objętych dofinansowaniem

Program przewiduje możliwość dofinansowania następujących rodzajów kosztów przedsięwzięcia:

 • w przypadku budowy, remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku
  • koszty materiałów i robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym koszty wykonania przyłączy technicznych*, obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, w tym placów zabaw, śmietników, ogrodzeń, placów postojowych i placów pod śmietniki, przejazdów (dróg) wraz z niezbędnymi zjazdami z drogi publicznej, również w sytuacji, kiedy zjazdy te wykonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami poza nieruchomością stanowiącą własność lub będącą w użytkowaniu wieczystym inwestora,
  • koszty wykonania czynności specjalistycznych, w tym koszty projektowania, niezbędnych badań i ekspertyz technicznych, powierzenia pełnienia funkcji inwestora zastępczego, nadzoru i kierowania budową, rozliczania robót budowlanych,
  • koszty przygotowania terenu,
 • w przypadku przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS, ww. koszty rozlicza się proporcjonalnie do ilości lokali przypadających inwestorowi,
 • w przypadku kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupna lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonego z remontem - cena określona w umowie sprzedaży, koszt remontu.

* w rozumieniu przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, warunków funkcjonowania systemów elektroenergetycznych, warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych i urządzeń związanych z budynkiem itp.

Koszty przedsięwzięcia obejmują również wartość podatku od towarów i usług, o ile inwestorowi, na podstawie odrębnych przepisów, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrotu tego podatku.

 

Wymagane dokumenty i procedury

Warunkiem przyznania bezzwrotnej dotacji jest złożenie kompletnego i poprawnie sporządzonego wniosku o finansowe wsparcie. Wnioski o finansowe wsparcie należy składać w terminach od 1 do 31 marca i od 1 do 30 września każdego roku.

Przygotowując wniosek o finansowe wsparcie, należy mieć na uwadze, że:

 • z kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na budowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania wyłączono nowelizacją ustawy koszt uzbrojenia terenu (budowę sieci), pozostawiając jedynie przyłącza techniczne w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • do wniosku należy dołączyć informację o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentacji kosztowej - kosztorysów - (z zachowaniem przepisów art. 15 ustawy), gdy dokumentacja potwierdzająca koszty przedsięwzięcia dotyczy szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, np. istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali nie będących przedmiotem wniosku (nie mających charakteru zasobów socjalnych), a także uzbrojenia terenu. Informacja ta musi być potwierdzona przez autora dokumentacji projektowej, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • w przypadku wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na kupno lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, do wniosku należy dołączyć umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, jeśli akt został zawarty przed dniem złożenia wniosku o udzielenie finansowego wsparcia,
 • w przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie punktów za kryterium energooszczędności, do wniosku należy dołączyć charakterystykę energetyczną budynku (lokalu), opracowaną zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania przez wnioskodawcę wniosku o pozwolenie na budowę, potwierdzającą wartości lub przewidywane wartości wskaźnika EK, a także maksymalne wartości wskaźnika EP, o których mowa w kryteriach oceny wniosku o finansowe wsparcie,
 • w lokalach mieszkalnych pozyskanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia należy zainstalować:
  • wannę lub kabinę natryskową – w łazience,
  • umywalkę – w łazience,
  • miskę ustępową – w łazience lub wydzielonym ustępie,
  • zlewozmywak,
  • czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

Bank zwraca bez rozpatrzenia wnioski:

 • złożone z naruszeniem terminów składania wniosków,
 • dotyczące przedsięwzięć niespełniających warunków do uzyskania finansowego wsparcia,
 • wnioski nieuzupełnione w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania.

 

Rozpoczęcie i zakończenie przedsięwzięcia

Za termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia uważa się:

 

w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:dzień określony w zawiadomieniu o rozpoczęciu robót budowlanych, o którym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych wymagających zgłoszenia właściwemu organowi:dzień wynikający z wpisu do dziennika budowy o podjęciu robót budowlanych lub dzień protokolarnego wprowadzenia wykonawcy na teren budowy, przy czym data ta nie może być wcześniejsza niż data zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane;
w przypadku zakupu lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego:data podpisania ostatecznej umowy kupna w formie aktu notarialnego przenoszącego własność tych lokali lub budynku mieszkalnego, przy czym jeżeli w ramach przedsięwzięcia zawieranych jest kilka takich umów to terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia jest data podpisania pierwszej z tych umów;
w przypadku przedsięwzięcia polegającego na udziale w inwestycji realizowanej przez TBS:data podpisania umowy z TBS w sprawie udziału w kosztach inwestycji oraz o prawie do podnajmu utworzonych lokali.

Za termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumie się sytuację, w której zgodnie z odrębnymi przepisami można przystąpić do użytkowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych pozyskanych w wyniku przedsięwzięcia.

Maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia objętego wsparciem nie może przekroczyć 24 miesięcy*.

 * nie dotyczy przedsięwzięć realizowanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku.

 

Warunek uruchomienia i przekazania finansowego wsparcia

W przypadku przedsięwzięcia polegającego na:

 • budowie, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania budynku, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
  •  zaangażowanie środków własnych w wysokości co najmniej 30% przewidywanych kosztów przedsięwzięcia,
  • udokumentowanie wykonania robót budowlanych podlegających finansowemu wsparciu (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),
 • kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego oraz kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z ich remontem przez gminy, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia jest:
  • przeniesienie własności do lokalu lub budynku mieszkalnego,
  • dokonanie zapłaty za przeniesienie własności, a następnie, jeśli wykonywany jest remont, udokumentowanie jego zakończenia (warunek niezbędny do przekazania kwoty wsparcia na rachunek inwestora),
 • pokryciu części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych przez TBS, warunkiem uruchomienia finansowego wsparcia oraz jego przekazania na rachunek inwestora jest:
  • wykonanie świadczenia na rzecz TBS wynikającego z umowy pomiędzy inwestorem a TBS oraz
  • zakończenie realizacji przedsięwzięcia przez TBS.

 

Inwestor, który otrzymał finansowe wsparcie, przedkłada BGK w przypadku przedsięwzięcia polegającego:

 • na budowie budynku, remoncie, przebudowie, zmianie sposobu użytkowania - rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia,
 • na pokryciu części kosztów przedsięwzięcia mającego na celu tworzenie lokali mieszkalnych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego - oświadczenie TBS o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału wpłaconej przez inwestora, w terminie 30 dni od dnia zakończenia inwestycji (art. 18 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku),
 • na tworzeniu lokali komunalnych, dostarczenie w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia oświadczenia, potwierdzającego wydzielenie przez gminę, z mieszkaniowego zasobu gminy części lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu do dnia wydzielenia tych lokali dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali.

W przypadku przekazania kwoty finansowego wsparcia w kwocie wyższej niż kwota należna wynikająca ze złożonych dokumentów, nadwyżkę finansowego wsparcia należy zwrócić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia inwestora przez BGK.

 

Odstąpienie od umowy przez BGK

W przypadku:

 • wykorzystania kwoty finansowego wsparcia niezgodnie z celem jego udzielenia,
 • zawinionego przez inwestora opóźnienia zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • rażącego opóźnienia w przedłożeniu:
  • rozliczenia kosztów przedsięwzięcia,
  • oświadczenia TBS o kosztach realizacji inwestycji oraz o kwocie udziału, wpłaconej przez inwestora,
 • rażącego opóźnienia w przedłożeniu oświadczenia, potwierdzającego wydzielenie przez gminę z mieszkaniowego zasobu gminy części lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne albo mieszkania chronione, a także - jeżeli lokale te były zamieszkałe - o ustaniu, do dnia wydzielenia tych lokali dotychczasowego stosunku najmu i opróżnieniu lokali dla przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali komunalnych,

BGK odstępuje od umowy a inwestor zwraca do Funduszu Dopłat kwotę finansowego wsparcia wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia BGK o odstąpieniu od umowy. Odsetki nalicza się od następnego dnia roboczego po dniu przekazania kwoty finansowego wsparcia na rachunek inwestora (art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku).

 

Warunki ograniczające

Przed upływem 15 lat od dnia rozliczenia kosztów przedsięwzięcia lub przekazania oświadczenia TBS dotyczącego kosztów realizacji przedsięwzięcia, inwestor nie może:

 • zbyć lub zmienić przeznaczenia zasobów socjalnych utworzonych przy wykorzystaniu finansowego wsparcia,  
 • rozwiązać umowy z TBS lub dokonać przeniesienia prawa do podnajmowania lokali osobom fizycznym bez zgody TBS na rzecz innego podmiotu niż powiat, gmina, związek międzygminny,
 • zmienić zasad podnajmowania lokali (obowiązek podnajmu lokali przy spełnianiu warunków dla lokalu socjalnego oraz opłaty jak za lokal socjalny).

Wymienione powyżej czynności są dopuszczalne po upływie 10 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia, jeżeli podmiot dokonujący tych czynności utworzy:

 • lokale socjalne lub mieszkania chronione o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony lub lokali z prawem do wynajmu,
 • noclegownie lub domy dla bezdomnych o podobnym standardzie i wyposażeniu o powierzchni użytkowej i liczbie miejsc co najmniej równej powierzchni użytkowej i liczbie miejsc w noclegowniach lub domach dla bezdomnych, które zostały zbyte lub których sposób użytkowania został zmieniony.

Po upływie 5 lat od dnia rozliczenia przedsięwzięcia dopuszcza się zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych na lokale komunalne lub mieszkania chronione.

Dopuszcza się w każdym czasie:

 • zmianę przeznaczenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych na lokale komunalne lub mieszkania chronione, w przypadku utworzenia lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o podobnym standardzie i wyposażeniu, w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych lub mieszkań chronionych, których sposób użytkowania został zmieniony,
 • zmianę przeznaczenia lokalu socjalnego na mieszkanie chronione, zmianę przeznaczenia mieszkania chronionego na lokal socjalny, oraz zmianę przeznaczenia lokalu komunalnego na lokal socjalny lub mieszkanie chronione,
 • zmianę przeznaczenia noclegowni na dom dla bezdomnych oraz zmianę przeznaczenia domu dla bezdomnych na noclegownię.

Powyższe przedsięwzięcia nie mogą być finansowane wsparciem z Funduszu Dopłat na podstawie niniejszej ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku.

 

Dodatkowe warunki

Finansowe wsparcie nie przysługuje na przedsięwzięcia, których:

 • rozpoczęcie nastąpiło przed zawarciem przez BGK z inwestorem umowy o finansowe wsparcie, za wyjątkiem przedsięwzięć polegających na kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego lub kupnie lokali mieszkalnych/budynku mieszkalnego połączonym z remontem (transakcja kupna maksymalnie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o finansowe wsparcie),
 • realizacja współfinansowana jest ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
 • realizacja współfinansowana jest ze środków UE.

Udziela się finansowego wsparcia na przedsięwzięcie, polegające na tworzeniu lokali socjalnych:

 • poprzez kupno lokali mieszkalnych lub
 • poprzez kupno lokali mieszkalnych połączone z ich remontem lub
 • tworzonych przez TBS,

jeżeli liczba lokali socjalnych w budynku nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

Udziela się finansowego wsparcia na przedsięwzięcie, polegające na tworzeniu mieszkań chronionych poprzez:

 • kupno lokali mieszkalnych lub
 • kupno lokali mieszkalnych połączone z ich remontem,

jeżeli liczba mieszkań chronionych w budynku nie przekracza połowy liczby wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w tym budynku.

 

 Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 pazdziernika 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domow dla bezdomnych.pdf

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społęcznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych

Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkan chronionych noclegowni i domow dla bezdomnych.pdf

Wyciąg z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385)

Wyciag z Ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczegolnych rozwiazaniach zwiazanych z usuwaniem skutkow powodzi z maja i czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 123 poz. 835 z pozn. zm. .pdf

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych mieszkan chronionych i lokali wchodzacych w sklad mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiacych .pdf


Projektowane zmiany ustaw

25 września 2015 r. do Senatu RP wpłynął uchwalony przez Sejm RP projekt nowelizacji ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. Zawarte w projekcie ustawy propozycje zmian zakładają:

1) Stworzenie możliwości skorzystania przez gminy ze wsparcia, w przypadkach nabywania lokali mieszkalnych będących byłymi mieszkaniami zakładowymi.

Powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy poprzez zakup lokali i budynków mieszkalnych.

2) Objęcie programem  wsparcia inwestycji realizowanych przez spółki gminne.

Spółki gminne, rozumiane, jako spółki, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 % głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu (z wyłączeniem TBS).

3) Rezygnację z obowiązku wydzielania ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku  uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia związanego z nabyciem b. mieszkań zakładowych.

4) Złagodzenie obowiązku wydzielania  ekwiwalentnego zasobu lokali socjalnych w przypadku  uzyskania z Funduszu Dopłat wsparcia w zakresie pozostałych przedsięwzięć, do których aktualnie ten obowiązek się odnosi.

Wybór pomiędzy zapewnieniem odpowiedniej liczby lokali socjalnych lub odpowiedniej powierzchni użytkowej lokali socjalnych.

5) Dostosowanie poziomów wsparcia przedsięwzięć do poszerzonego zakresu inwestycji objętych programem realizowanym w oparciu o środki Funduszu Dopłat – w celu zachowania obecnych priorytetów programu podniesienie o 5 pkt proc. parametrów określających wysokość wsparcia przedsięwzięć objętych obecnie programem.

W stosunku do przedsięwzięć polegających na zakupie byłych mieszkań zakładowych projekt zakłada – dofinansowanie w wysokości 30%. Ponadto projekt zakłada podwyższenie o dodatkowe 5% obecnych poziomów wsparcia dla pozostałych rodzajów przedsięwzięć (z wyłączeniem przedsięwzięć polegających na tworzeniu przez TBS lokali mieszkalnych powstających w wyniku remontu, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania).

6) Dostosowanie kryteriów oceny wniosków o wsparcie do zmian wynikających w wdrożenia ustawy oraz aktualnych, zaostrzonych warunków związanych z energooszczędnością zasobów mieszkaniowych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkan chronionych noclegowni i domow dla bezdomnych.pdf


Kontakt

Szczegółowe informacje o programie oraz zasadach i trybie ubiegania się o finansowe wsparcie można uzyskać kontaktując się z następującymi osobami w Departamencie Usług Agencyjnych:

Bogusław Białowąs, Zastępca Dyrektora
tel.: 22 522 94 08
e-mail: boguslaw.bialowas@bgk.pl  

Anita Łygan, Naczelnik Wydziału
tel.: 22 522 9412
e-mail: anita.lygan@bgk.pl 

Paweł Karpiński, Ekspert
tel.: 22 522 96 14
e-mail: pawel.karpinski@bgk.pl 

Leszek Grębecki, Ekspert
tel.: 22 522 92 55
e-mail: leszek.grebecki@bgk.pl

 

Źródło: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/programy/program-wsparcia-budownictwa-socjalnego-ze-srodkow-funduszu-doplat/

Warto wiedzieć

Dofinansowanie pfron

Mamy doświadczenie w projektowaniu budynków z funkcjonalnymi udogodnieniami dla niepełnosprawnych, na które można otrzymać dofinansowanie z PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Kontakt

biuro projektowe
PRO ARTE Arkadiusz Woch, Krzysztof Biodrowicz s.c. ul. Kościuszki 29, 44-240 Żory
(32) 43-50-829,
info@pro-arte.pl

facebook